Avtalevilkår

Nettstedet er eid av Chiesi Farmaceutici SpA, heretter kalt (”Chiesi”, ”vi”, ”oss”, ”vår”).
For å få tilgang til nettstedet må brukeren (heretter kalt (”Brukeren”, ”du”, ”din”) nøye lese og godkjenne avtalevilkårene (”Vilkårene”) som angitt nedenfor.
Hvis du ikke godkjenner vilkårene, blir du bedt om å forlate nettstedet.

Immaterielle rettigheter

Med mindre annet er oppgitt, er alt innhold på nettsiden (www.lhonaware.no) beskyttet, når det gjelder bruk, total og delvis reproduksjon samt distribusjon av de eksklusive immaterielle rettighetene, patenter, varemerker og opphavsrettigheter som tilhører Chiesi eller tredjeparter som det refereres til på nettstedet. Brukeren har ikke rett på økonomisk kompensasjon for innholdet på nettsiden som tilhører Chiesi eller tredjepart, eller i form av varemerker, patenter, produkter, prosesser eller andre immaterielle eller industrielle rettigheter.

Informasjon på nettstedet

Chiesi har utviklet informasjonen på denne nettsiden utifra beste evne og med profesjonell forsiktighet, men tar ikke ansvar for eventuelle feil, inkonsekvenser eller ufullstendigheter på denne nettsiden. Informasjonen på nettstedet (www.lhonaware.no) og på tredjeparts nettsider som er lenket til denne, er kun til informasjonsformål og erstatter ikke på noen måte forholdet mellom privatpersoner og leger. Informasjonen må derfor diskuteres med legen. Chiesi forbeholder seg retten til å endre denne nettsiden når som helst og uten forvarsel.

Ansvarsbegrensninger

Hverken Chiesi eller andre tredjepartsselskap involvert i produksjonen eller publiseringen av denne nettsiden, så vel som alle andre som er lenket til den, skal på noen måte være ansvarlig for direkte eller utilsiktede skader forårsaket (direkte eller indirekte) av tilgang, bruk eller unnlatelse av å bruke nettstedet og andre nettsteder lenket til den, eller for eventuelle feilaktigheter eller utelatelser i innholdet.
Brukeren forplikter seg til å holde Chiesi skadesløs mot alle klager, erstatningskrav, ansvar, rettslige prosesser som følge av brudd på tredjeparts retigheter så som (men ikke begrenset til) opphavsrett, varemerker, patenter, immaterielle og industrielle rettigheter, urettferdig konkurranse og ærekrenkelse.

Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt norsk lovgivning. Eventuelle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med bruken av denne nettsiden, skal behandles av norske domstoler.

Markedsføring og anmodning om kjøp

Informasjonen på denne nettsiden er ikke publisert for markedsføringsformål og utgjør ikke noe tilbud eller oppfordring om å kjøpe, levere eller markedsføre varemerket Chiesi, eller noen annen transaksjon som kan involvere varemerket Chiesi.

Lenker

Denne nettsiden kan inneholde lenker til tredjeparter. Chiesi fraskriver seg ethvert ansvar for opplysninger på tredjeparts sider og bruken av disse.

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen på denne nettsiden er kun ment å gi kunnskap om Lebers arvelige optiske nevropati (LHON). Informasjonen bør ikke betraktes som et alternativ til råd fra helsepersonell. Kontakt legen din for råd. Denne nettsiden er produsert av Chiesi Pharma. Nettstedet er utviklet i samsvar med industri- og juridiske standarder for å gi informasjon om LHON til helsepersonell og allmennheten. Chiesi Pharma gjør alle rimelige anstrengelser for å sikre at informasjonen som er inkludert er korrekt og oppdatert. Informasjonen på denne nettsiden er imidlertid ikke uttømmende.

Pasienter og pårørende: Hvis du har behov for å rapportere en bivirkning av et medikament, kontakt legen din i første omgang. Hver pasient kan også rapportere slike tilfeller direkte til det nasjonale rapporteringssystemet via https://legemiddelverket.no/

Helsepersonell: Hvis du ønsker å rapportere en bivirkning, rapporter det til Legemiddelverket, nettside: https://legemiddelverket.no/