Hva er LHON?

Lebers hereditære optikusnevropati (LHON) er en sjelden, arvelig form for mitokondriesykdom som fører til raskt synstap i det sentrale synsfeltet.Footnote1,Footnote2 LHON er vanskelig å behandle og synsprognosen er relativt dårlig.Footnote1 LHON ble definert som en klinisk sykdom av øyelege Theodore Leber i 1871.Footnote2

LHON var den første menneskelige sykdommen kjent for å være knyttet til punktmutasjoner i mitokondrielt DNA (mtDNA). Disse mutasjonene påvirker subenhetsgener i kompleks I.Footnote3 LHON viser seg som subakutt, samtidig eller sekvensiell, bilateralt smertefritt synstap i det sentrale synsfeltet på grunn av selektiv degenerasjon av retinale ganglionceller (RGC) og deres aksoner.Footnote2 Disse cellene er spesielt sårbare for mitokondriell dysfunksjon, noe som fører til atrofi av synsnerven og tap av syn i det sentrale synsfeltet.Footnote2 De fleste pasienter med LHON opplever forverring til alvorlig synstap eller blindhet.Footnote1

Hva er LHON? Videointervju med Dr. Marcos Ramella-Galmuzzi (på engelsk)

 • LHON er en mitokondriesykdom forårsaket av punktmutasjoner i mitokondrielt DNA (mtDNA) som koder for komponenter i respiratorisk kompleks 1 (se figuren nedenfor).Footnote4 Omtrent 90 % av alle LHON-tilfeller skyldes tre store mtDNA-mutasjoner (m.3460G>A i MT-ND1, m.11778G>A i MT-ND4 og m.14484T>C i MT-ND6) som er maternelt arvet.Footnote5

  Selv om en patogen mtDNA-mutasjon er en viktig faktor, er det også andre mitokondrielle, nukleærgenetiske og miljømessige faktorer som er kjent for å kunne utløse LHON.Footnote6 Omtrent ett av tre tilfeller synes også å forekomme sporadisk uten sikker familiehistorie.Footnote7 Andre sjeldne mtDNA-mutasjoner utgjør ca. 5 % av LHON tilfeller.Footnote8 I tillegg er det også funnet en annen form for LHON-mutasjon i et nukleærkodet gen, DNAJC30, – dette beskrives som autosomal recessiv arv av LHON (arLHON).Footnote8

  Membrankomplekser i den mitokondrielle respirasjonskjedenFootnote4

  Membrankomplekser i den mitokondrielle respirasjonskjeden

 • I Europa er forekomsten av LHON med forskjellige typer mutasjoner estimert til ca. 1 av 45 000.Footnote3 LHON rammer hovedsakelig menn i alderen 15-35 år, som står for 80 % av alle nye tilfeller.Footnote1,Footnote7

  Sykdommen kan imidlertid forekomme hos personer i alle aldre, inkludert barn og eldre, og den debuterer senere hos kvinner.Footnote7 Menn har fire til fem ganger større sannsynlighet for å bli rammet enn kvinner, men verken kjønn eller mutasjonsstatus påvirker tidspunktet og alvorlighetsgraden signifikant ved det første synstapet.Footnote5 Data tyder også på at østrogen har en beskyttende rolle, noe som kan forklare synstapet hos kvinner med LHON i overgangsalderen, når østrogennivået faller.Footnote9

  Hvem er i faresonen?

  • En kvinne som holder en baby

   Hvis tilstedeværelsen av en LHON-mutasjon bekreftes ved genetisk testing, vet man at alle biologiske slektninger på morssiden har risiko for å få sykdommenFootnote10

  • En mann og en kvinne

   LHON rammer både menn og kvinnerFootnote5

  • En tenåring

   LHON diagnostiseres oftest hos tenåringer og unge mennFootnote7

Hvordan er synet ved LHON?

Personer med LHON opplever raskt, smertefritt synstap, enten i begge øynene samtidig (i ett av fire tilfeller) eller ett om gangen med symptomer på det andre øyet innen åtte uker (i tre av fire tilfeller).Footnote7 Det mest karakteristiske trekket ved LHON er sentralt eller cecosentralt skotom som er forstørret.Footnote7 Etter hvert som synsfeltdefekten øker i størrelse og tetthet, forverres synsstyrken til fingertellingsnivå eller verre.Footnote7

Tegn og symptomer

Pasientene er vanligvis helt asymptomatiske inntil de utvikler smertefritt tåkesyn som påvirker det sentrale synsfeltet på det ene øyet (akuttfasen).Footnote5 Lignende symptomer vises på det andre øyet i løpet av noen uker eller måneder, og minst 97 % av de som rammes har bilaterale symptomer innen ett år.Footnote5 Ensidig LHON er svært sjelden.Footnote7

Varselstegn på LHON

 • Bilateralt, smertefritt subakutt synstapFootnote5
  • Sykdomsforløpet utvikler seg raskt i den akutte fasen, og synsstyrken reduseres til ≤ 0,1 eller verre i løpet av uker til månederFootnote5
  • Synsfeltundersøkelse ved kinetisk eller statisk perimetri viser en voksende, fortettet sentralt eller cecoosentralt skotomFootnote5
 • Ingen periokulær smerte, ingen smerte ved øyebevegelserFootnote5
 • Papillehyperemi, hevelse i det peripapillære retinale nervefiberlaget, retinal telangiektasi og økt vaskulær tortuositetFootnote5
  • Omtrent 20 % av de som rammes viser ingen fundusavvik i akuttfasen
 • Atrofi av synsnervepapillenFootnote5
 • Grønn-rød dyskromatopsiFootnote5,Footnote10
 • Synsnervedysfunksjon og fravær av andre retinale sykdomsforandringer ved elektrofysiologiske undersøkelserFootnote5
 • Pupillrefleksene vedvarer, og pasienter rapporterer vanligvis ingen smerte ved øyebevegelserFootnote4,Footnote10

Potensielle risikoer og
utløsende faktorer

Flere miljøfaktorer er også kjent for å utløse LHON hos bærere som ikke er påvirket.Footnote12 Råd pasienten til å unngå mulig forebyggbare livsstilsrisikofaktorer for synstap:Footnote12,Footnote13

 

Risikofaktorer

 • Røyking generelt (ikke bare tobakksrøyking)

 • Høyt alkoholforbruk

 • Produkter som inneholder cyanid

 • Eksponering for giftige miljøfaktorer, spesielt i den akutte fasen av synstapet

 

Ytterligere LHON-utløsere kan omfatte:

 • Legemidler med mitokondrietoksisitet, inkludert antibiotika som etambutol, kloramfenikol, linezolid, aminoglykosider og antiretrovirale legemidler (mot hiv)

  1. Theodorou-Kanakari A, et al. Adv Ther. 2018;35:1510–18.

  2. Kirches E, et al. Current Genomics. 2011;12:44–54.

  3. Carelli V, et al. Hum Mol Genet. 2017;26:139–50.

  4. Carelli V, et al. Eur Ophthalmic Rev. 2019;13(Suppl 2).

  5. Yu-Wai-Man P and Chinnery PF. Leber Hereditary Optic Neuropathy. 2000, GeneReviews, Bookshelf ID: NBK1174.

  6. Ghelli A, et al. J Biol Che. 2003;278:4145–50.

  7. Karaarslan C. Adv Ther. 2019;36:3299–307.

  8. Stenton SL, et al. J Clin Invest. 2021;15:131:e138267.

  9. Asanad S, et al. J Curr Ophthalmol. 2019;251–53.

  10. Fraser JA, et al. Surv Ophthalmol. 2010;55:299–334.

  11. Meyersen C, et al. Clin Ophthal. 2015;9:1165–76.

  12. Sadun A, et al. Curr Treat Options Neurol. 2011;109–17.

  13. Yu-Wai-Man P, et al. Prog Retin Eye Res. 2011;30:81–114.

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen på denne nettsiden er kun ment å gi kunnskap om Lebers arvelige optiske nevropati (LHON). Informasjonen bør ikke betraktes som et alternativ til råd fra helsepersonell. Kontakt legen din for råd. Denne nettsiden er produsert av Chiesi Pharma. Nettstedet er utviklet i samsvar med industri- og juridiske standarder for å gi informasjon om LHON til helsepersonell og allmennheten. Chiesi Pharma gjør alle rimelige anstrengelser for å sikre at informasjonen som er inkludert er korrekt og oppdatert. Informasjonen på denne nettsiden er imidlertid ikke uttømmende.

Pasienter og pårørende: Hvis du har behov for å rapportere en bivirkning av et medikament, kontakt legen din i første omgang. Hver pasient kan også rapportere slike tilfeller direkte til det nasjonale rapporteringssystemet via https://legemiddelverket.no/

Helsepersonell: Hvis du ønsker å rapportere en bivirkning, rapporter det til Legemiddelverket, nettside: https://legemiddelverket.no/